Trang Chủ Ảnh - Video TĨNH TÂM MỪNG BỔN MẠNG GIÁO XỨ 19g30, 22-23/06/2020. Ngày 23-06-2020.